תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר WIWE ישראל (להלן: "האתר"). השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש"), ומהווה הסכמה בלתי מסויגת מצדך לתנאים אלה. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין חברת לנדלר יעוץ וניהול פרויקטים בע"מ, המפעילה את האתר (להלן "לינפ") לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר ובמידע הקיים באתר.

תוכן ומידע המתפרסם באתר
האתר מיועד לספק מידע כללי על מכשיר ה-WIWE. השימוש במכשיר רק על פי הוראות המופיעות על גבי הוראות השימוש המצורפות לאריזה. התכנים המופיעים באתר הינם למטרת מידע וסיוע בלבד.
אף כי לינפ משתדלת שהמידע המוצג באתר יהיה מדויק ועדכני, לינפ אינה מציגה מצג כלשהו או נוטלת על עצמה אחריות לכך שהמידע המוצג באתר אכן מדויק ועדכני. מטרת התכנים המופיעים באתר היא אך ורק לסייע למשתמש לדעת יותר בטרם פנייה אל הרופא.
לעיתים, התכנים מבטאים תיאוריה רפואית מסוימת או דעה אישית התכנים שבאתר הנם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. בעת מקרה חירום רפואי אין להסתמך על עצה באתר, אלא יש לפנות לרופא או לבית חולים לקבלת עזרה רפואית.
האתר מכיל בתוכו, בין היתר, קישורים למקורות מידע ו/או משאבים ושירותים אחרים המצויים במרחבי האינטרנט שאינם מתפרסמים ו/או מופעלים על ידי לינפ ו/או על ידי מי מטעמה (להלן ביחד "המקורות"). לינפ אינה אחראית בשום צורה על תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המתפרסמים באתרים אליהם הקישורים מובילים את המשתמש.
תמונות המוצגים באתר הינם רכושה של לינפ או שנעשה בהם שימוש על-פי היתר. השימוש בתמונות על ידי המשתמש אסור, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה בכתב ומראש של לינפ.
לינפ לא תהא אחראית לכל פעולה שתינקט ואשר מבוססת על מידע המוצג באתר וכל משתמש מסכים לכך שהגישה והשימוש באתר הם על אחריותו הבלעדית. לינפ אינה נוטלת על עצמה אחריות ו/או חבות כלשהי לכל טעות או מחדל הנוגעים לתכנים ולמידע המוצגים באתר.
השימוש באתר והגלישה בו הם על סיכונו ואחריותו הבלעדית של המשתמש.

שימוש במידע הנוגע למשתמש
לינפ תנהג בתשדורת, מידע או מלל שהמשתמש ישדר לאתר בדואר אלקטרוני או באופן אחר כמידע לא סודי וללא זכויות קניין, ובהתאם לכך תוכל לעשות בו שימוש לכל מטרה שתמצא לנכון.

שינוי תנאי השימוש
לינפ שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם תיקונם.

ברירת דין ומקום שיפוט
תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי (ללא כללי המשפט הבינלאומי הפרטי המהווים חלק ממנו). כל תביעה שתוגש כנגד לינפ תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בישראל. סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם, היא אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו.

במידה ונתקלתם במידע שגוי/בלתי מעודכן,  נא לפנות לכתובת: info@wiweisrael.co.il